logopedia Mail

Logofoniatriatracta de les alteracions de la Veu


La Logofoniatria és la branca de la Logopèdia que estudia, elabora el diagnòstic funcional i tracta les alteracions de la Veu. També se'n ocupa de l'educació vocal i de la prevenció dels trastorns de la veu.

La Logofoniatria, a diferència de l'otorinolaringologia i la Foniatria, no es centra en el diagnòstic i tractament de les malalties de caràcter anatòmic en el sistema de fonació humà, sinó en aspectes terapèutics, des d'un punt de vista rehabilitador.

El practicant de la Logofoniatria rep diversos noms en funció del país, de la seva formació, o de la legislació, sent principalment:

Logopeda, logopeda especialitzat en veu, logofoniatra, vocòleg i educador de la veu. En el nostre entorn, el més habitual es que rebin el nom de Logopedes o Logofoniatres. Donada la conveniència de que el Logopeda tingui sòlids coneixements específics sobre patologia i rehabilitació vocal, se sol reservar el terme logofoniatra per a aquells logopedes amb aquest tipus de postformació.

El logofoniatra no efectua el diagnòstic de la situació laríngia, tant necessari per a poder dur a terme el seu treball rehabilitador. Aquest diagnòstic l'efectuarà l'Otorinolaringòleg o el Metge Foniatra. La foniatria és, pel general, considerada com una especialitat dels estudis de medicina i el terme "foniatra" és reservat sols per a persones amb el grau universitari de metge i postformació en Patologia vocal.

Andreu Sauca i Balart